HÒA GIẢI VIÊN, LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN KIỀU ANH VŨ

HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

 • Luật sư sáng lập, Giám đốc Công ty Luật TNHH KAV Lawyers
 • Trọng tài viên, Hòa giải viên, Phó Tổng Thư ký, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC)
 • Trọng tài viên vụ việc; hòa giải viên thương mại độc lập
 • Quản tài viên
 • Giảng viên thỉnh giảng
 • Thành viên: Viện Trọng tài Anh (MCiArb), Tòa Trọng tài Châu Âu (European Court of Arbitration – Cour Européenne D’arbitrage); IBA, IPBA, LAWASIA, ABA,…

KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

 • Đã tham gia hơn 200 vụ tranh chấp có thủ tục hòa giải tại Tòa án và trọng tài, Trung tâm hòa giải.
 • Chủ tịch Hội đồng trọng tài trong hơn 40 vụ tranh chấp.
 • Thành viên Hội đồng trọng tài trong hơn 90 vụ tranh chấp.
 • Luật sư, đại diện cho nguyên đơn, bị đơn trong hơn 15 vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại tại trung tâm trọng tài và Tòa án.
 • Giảng dạy, hướng dẫn hơn 50 khóa đào tạo về pháp luật cho hơn 4000 người học trong giai đoạn 2016 – 5/2021.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Translate »